3จีดันยอดใช้ดาต้าปี?56 โตแบบก้าวกระโดด

24/10/2012 13:18

การเปิดให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ จะเป็นการยกระดับคุณภาพและวิธีการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคชาวไทยให้เข้าสู่ยุค

 
มัลติมีเดียและ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างเต็มตัว แทงบอล รวมทั้งจะช่วยขจัดข้อจำกัดด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูลในบริการ 3 จี บนคลื่นความ
 
ถี่เดิมในปัจจุบัน และน่าจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
 
หลังการประมูลใบอนุญาต 3 จี คาดว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต โดยเฉพาะ ผู้ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการสื่อสารข้อมูลบน
 
ระบบ 3 จี บนคลื่นความถี่เดิม น่าจะเร่งขยายโครงข่ายและทยอยเปิดให้บริการตามเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ก่อนใน
 
ช่วงราวปลายไตรมาส 1 ของปี 2556 พร้อมทั้งออกโปรโมชั่นการตลาดเพื่อเร่งโอนย้ายลูกค้าจากระบบสัมปทาน 2 จี เดิมไปสู่ระบบใบ
 
อนุญาต 3 จี ทางเข้า sbobet ซึ่งมีต้นทุนการแบ่งจ่ายรายได้รายปีที่ต่ำกว่า
 
สำหรับแนวโน้มเชิงธุรกิจที่สำคัญหลังการเปิดให้บริการ 3 จี คาดว่าผู้ให้บริการคอนเทนต์มีแนวโน้มที่จะเข้ามาพัฒนาบริการใหม่ๆ บนช่อง
 
ทางการสื่อสารไร้สาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการบริโภคเนื้อหาในลักษณะออนไลน์มากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ การเปิดให้บริการ 3 จี ยังมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจวางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมราว 125,000 ล้าน
 
บาท ในระยะเวลา 3 ปี และยังน่าจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยน โทรศัพท์เคลื่อน ที่ของผู้บริโภคเพื่อใช้งานบริการ 3 จีมากยิ่งขึ้น
 
โดยคาดว่าในปี 2556 จะมีจำนวนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ 3 จี ถูกจำหน่ายราว 8.1 ล้านเครื่อง ขยายตัวราว 80% เทียบกับปี 2555 
 
ที่คาดว่าจะถูกจำหน่ายราว 4.5 ล้านเครื่อง ทางเข้า sbo ขยายตัวราว 35% และผลักดันให้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2556 เติบโต 30% จากที่
 
ขยายตัวเพียง 14.2% ในปี 2555
 
จากแรงหนุนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คาดว่าหากผู้ได้รับใบอนุญาต 3 จี สามารถให้ บริการ 3 จี ได้ภายในครึ่งแรกของปี 2556 แล้ว บริการ
 
ด้านข้อมูลจะยังคงเป็นตัวนำในการเติบโตของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2556 โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงราว 32.5% ของมูลค่าตลาด
 
รวม เพิ่มขึ้นจาก 25.8% ในปี 2555 และมีอัตราเติบโตประมาณ 35.6-44% โดยจะมีมูลค่า 66,000-70,000 ล้านบาท 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here