ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 7 ราย จากพฤติกรรมไม่เหมาะสม

03/10/2012 11:27

 

นายวสันต์  เทียนหอม  รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ดำเนินการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 7 ราย ได้แก่ (1) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวลักขิกา อารมย์เสรี
 
(2) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน 5 ราย sbo ประกอบด้วย นายวรสันติ์  จารุพรรณ  สังกัด บล.บัวหลวง นายพงศ์พัทธ์  ทวีสมบูรณ์ สังกัด บล.กสิกรไทย นางสาวสุนทรีย์ เวโรจน์สกล สังกัด บล.เคทีบี (ประเทศไทย ) จำกัด  นายณัฐพล  บุญจำนงค์ สังกัด บล.โกลเบล็ก นางสาวณัฏฐศศิ  เหลืองพวงแก้ว สังกัด บริษัท คลาสสิค โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด  มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555
 
และ (3) เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน (ตำหนิ) รายนางสาวพันธรักษา  ใจถวิลสำหรับกรณีนายวรสันติ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจาก บล. บัวหลวง และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวรสันติ์ได้รับมอบหมายจากลูกค้ารายหนึ่งให้ตัดสินใจและกำหนดรายละเอียดของคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งนายวรสันต์ยอมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง
 
กรณีนางสาวลักขิกา ก.ล.ต.  sbobet ได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้นสังกัดว่า นางสาวลักขิกา จัดทำหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามความเป็นจริงและใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัครงานกับ บล. ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบพบว่า นางสาวลักขิกาได้อ้างวุฒิการศึกษาดังกล่าว ในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. ด้วย
ดังนั้น การกระทำของนางสาวลักขิกาเข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 18 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 6(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่  ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบโดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 2 ปี
 
กรณีนายณัฐพล  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า บล. โกลเบล็ก ว่านายณัฐพลได้สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยพลการ และโทรศัพท์แจ้งลูกค้าภายหลัง ซึ่งจากการตรวจสอบเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้า พบว่าที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าไม่ชัดเจน โดยมีบทสนทนาในลักษณะเป็นการกำหนดกรอบการลงทุนให้นายณัฐพลดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแจ้งลูกค้าในภายหลัง ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน อันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   click here